Online MaXi podpora > Reklamace a §

Nový silniční zákon, bodový system, trestné činy...

(1/5) > >>

MaXiPes:


- Od. 1. července 2006 začala v České republice platit nová pravidla silničního provozu a byl zaveden bodový systém. Hlavním cílem  těchto změn je zvýšit bezpečnost na našich silnicích. Nový zákon č. 411/2005 Sb., o silničním provozu, přinesl některé nové povinnosti například povinné používání dětských autosedaček na všech druzích pozemních komunikací, povinné používání cyklistických přileb do 18 let, celodenní svícení za dne za nesnížené viditelnosti po celý rok zároveň, zákaz držení telefonu v ruce za jízdy. Úplnou novinkou se stal bodový systém pro hodnocení řidičů a zvýšení finančních postihů však také zavedl tvrdší sankce za porušování dopravních předpisů. Změnily se též pravomoci policistů, kteří v závažných případech mohou opět řidiči na místě odebrat řidičský průkaz nebo mu zabránit v další jízdě. Novinkou se stalo i to, že dodržování nejvyšší povolené rychlosti mohou měřit také městští nebo obecní strážníci.

Přehled bodových ohodnocení najdete na adrese:

--- Kód: ---http://www.novapravidla.cz/bodovy_system/prehled_bodovych_ohodnoceni/
--- Konec kódu ---


Pravidla bodového systému

- „Trestné" body zaznamenává v registru řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je mu doručeno patřičné rozhodnutí nebo oznámení o pravomocné sankci za porušení vybraných povinností v provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla.
- Obecní úřad nemá povinnost informovat řidiče o změně jeho bodového konta, a pokud chce řidič znát jeho výši, musí si podat žádost.
- Dopustí-li se řidič jedním činem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenají se body pouze za nejzávažnější z nich. Body se zaznamenávají jen do celkového počtu dvanácti, po dosažení tohoto počtu úřad neprodleně vyzve řidiče k odevzdání řidičského průkazu do 5 dnů po doručení výzvy. Uplynutím této lhůty zaniká řidičské oprávnění i v případě, že řidičský průkaz není odevzdán.
- Řidičský průkaz vydaný jiným státem nebo řidičský průkaz Evropských společenství se neodevzdává, ale jeho držitel po dosažení 12 bodů pozbývá na dobu jednoho roku oprávnění řídit motorové vozidlo na území České republiky a ministerstvo sdělí tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.
- O vrácení řidičského oprávnění je řidič oprávněn požádat po jednom roce ode dne, kdy nabylo právní moci uložení sankce za přestupek nebo trestný čin, pokud netrvá trest zákazu činnosti řízení uložený v trestním nebo přestupkovém řízení. Podmínkou vrácení řidičského oprávnění je přezkoušení z odborné způsobilosti. Dnem vrácení podléhá řidič novému bodovému hodnocení; původních 12 bodů se odečte a body se počítají znovu od nuly.
- Pokud řidiči 12 kalendářních měsíců po vzniku naposledy zaznamenaných bodů není uložena další pravomocná sankce, kvůli níž jsou zaznamenány body, odečtou se 4 body z celkového počtu dosažených bodů. Po dalších 12 kalendářních měsících se odečtou další 4 body, po třetích 12 kalendářních měsíců se odečtou zbývající body. Lhůty pro odečtení bodů neběží po dobu trestu zákazu řízení motorových vozidel uděleného v trestním nebo přestupkovém řízení. Odečtení bodů úřad zaznamená do 3 pracovních dnů po vzniku nároku.
- Řidič může proti záznamu uplatnit námitky, ale o udělených bodech je informován až po dosažení 12 bodů. Podání námitek však má odkladný účinek. Informace o změně a aktuálním stavu bodů nejsou řidiči oznamovány a nejsou mu dostupné ani prostřednictvím on-line informačního systému.


Jak se přidělují body v rámci nového bodového systému

Spácháte dopravní přestupek a na místě souhlasíte s rozhodnutím policisty nebo městského strážníka.

- Podle druhu přestupku dostanete blokovou pokutu, kterou můžete uhradit buď na místě, nebo v případě, že nemáte hotovost, zaplatíte ji složenkou na poště.
- Povinnost policisty tím vůči vám končí. Nepřiděluje vám trestné body a ani vám nemusí vysvětlovat, kolik vám jich za spáchaný přestupek náleží.
- Policisté informují o přestupku úřad (městský úřad, magistrát), kde jste jako řidič evidován; tam vám do karty řidiče trestné body připíší. Vás o přidělení bodů nikdo informovat nebude.
- Zaznamenejte si datum spáchání přestupku. Od tohoto dne máte na svém kontě zapsaný počet trestných bodů a také začíná běžet roční lhůta pro odpočet maximálně čtyř trestných bodů.


Spácháte dopravní přestupek a na místě svoji vinu odmítnete.

- Policisté či strážníci vám na místě pokutu nedají a přestupek předají k řešení do správního řízení.
- Úřad, v jehož katastru jste přestupek udělali, vám obvykle do dvou měsíců dá vědět, kdy se správní řízení koná.
- Správního řízení je výhodnější se zúčastnit i v případě, že dostanete pouze oznámení o jeho konání, a ne předvolání k takzvanému podání vysvětlení. Řízení se samozřejmě může zúčastnit i váš právní zástupce.
- Když správní řízení prohrajete, můžete trest přijmout, nebo se odvolat ke krajskému úřadu.
- Pokud trest přijmete, úřad vám zašle rozhodnutí o vaší vině a výši trestu.
Doručení vám přišlo například 1. října. Následující den začíná běžet patnáctidenní lhůta pro podání odvolání.
- Pokud se neodvoláte, 17. října začne trest platit a na vaše bodové konto budou připsány trestné body odpovídající spáchanému přestupku.
- Pokud se odvoláte ke krajskému úřadu, rozhodnutí ze správního řízení nevstoupí v platnost, nedostanete pokutu a ani trestné body.
- Dnem doručení rozhodnutí krajského úřadu ve váš neprospěch jsou vám připsány body odpovídající přestupku. Zároveň musíte zaplatit pokutu, případně přestává platit váš řidičský průkaz, který musíte následně odevzdat úřadu, kde jste jako řidič evidován.
Proti rozhodnutí krajského úřadu se nelze odvolat. Je možné ho jen napadnout žalobou k soudu.
- Přestože se obrátíte na soud, rozhodnutí krajského úřadu platí. Můžete však požádat o pozastavení jeho rozhodnutí, což v praxi znamená, že nemusíte platit pokutu a případně odevzdávat řidičský průkaz. Trestné body vám však zůstanou připsány až do konce soudního sporu.
- Jestliže u soudu vyhrajete, žádný trest vám nehrozí a trestné body vám budou vymazány.
- Jestliže u soudu prohrajete, trestné body vám zůstávají a v registru řidičů bude u vašeho jména uveden trest s datem definitivního rozhodnutí krajského úřadu.


Trestné činy související s řízením motorových vozidel

- Od 1.7. 2006 byl podstatným způsobem novelizován zákon o silničním provozu. V souvislosti s tím ve stejné době došlo i k některým změnám trestního zákona, jejichž účelem je přísnějším postihem neukázněných řidičů zvýšit bezpečnost na českých silnicích.

- Zmiňovanou novelou byl do trestního zákona vložen nový trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění (§ 180d trestního zákona). Tento trestný čin se téměř okamžitě stal nejčastěji projednávaným trestným činem před českými soudy. Trestní zákon za řízení motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění umožňuje uložit trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, peněžitý trest (teoreticky v rozmezí 2.000,- Kč až 5.000.000,- Kč), trest zákazu činnosti (tedy zákaz řízení na dobu 1 roku až 10 let), případně by mohl v úvahu přicházet i trest obecně prospěšných prací (50 až 400 hodin).
- Další změnou trestního zákona v souvislosti s novelizací silničního zákona je zpřísnění postihu za řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu (trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky – § 201 trestního zákona). Až do 30.6.2006 bylo řízení pod vlivem alkoholu trestné pouze tehdy, byl-li obviněný v posledních dvou letech pro podobné jednání odsouzen nebo přestupkově postižen, nebo pokud pod vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu nebo pokud tento čin spáchal při výkonu činnosti, kde je vliv alkoholu (či jiné návykové látky) zvlášť nebezpečný, zejména řídil-li hromadný dopravní prostředek. Za to hrozil obviněnému trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku, peněžitý trest, trest zákazu činnosti či trest obecně prospěšných prací. Dnes již k naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu není třeba splnění uvedených podmínek, stačí pouhé řízení pod vlivem alkoholu a jedná se o trestný čin se stejnou trestní sazbou jako před novelou zákona. Pokud ale navíc uvedené podmínky jsou splněny, zvyšuje se sazba trestu odnětí svobody na výměru šesti měsíců až tří let.
- Velmi častým trestným činem souvisejícím s dopravou je trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 171 odst. 1 písm.c/ trestního zákona). Týká se to případů, kdy obviněný řídií motorové vozidlo přesto, že mu soudem nebo správním orgánem byl uložen zákaz této činnosti. Pro tento trestný čin platí to samé, co bylo uvedeno o trestném činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. I v těchto případech řidiči často považují řízení v době zákazu za malichernost a pak jsou dost překvapeni i nepodmíněným tresty odnětí svobody. Za tento trestný čin je možno uložit trest odnětí svobody na dobu až 6 měsíců, peněžitý trest, zákaz činnosti či obecně prospěšné práce.
- Dalším trestným činem týkajícím se řízení motorových vozidel je trestný čin ublížení na zdraví (§ 223 a § 224 trestního zákona). Jde o situaci, kdy obviněný zaviní dopravní nehodu, při níž dojde k újmě na zdraví jiné osoby. Jedná se o nedbalostní trestný čin, kde vzniklý následek často záleží na mnoha okolnostech a může se tedy stát, že ze zcela zdemolovaných automobilů vylezou jejich pasažéři jen s odřeninami a v jiném případě při lehkém „ťuknutí“ může dojít k závažným zraněním. Z tohoto důvodu také zákon počítá s poměrně velkým rozpětím trestních sazeb odnětí svobody (při prosté újmě na zdraví až na jeden rok, při těžké újmě na dobu šesti měsíců až jednoho roku).
- Posledním a nejméně častým trestným činem v dopravě je trestný čin obecného ohrožení (§ 180 trestního zákona). Týká se v podstatě zavinění dopravní nehody, při níž je větší počet lidí vystaven nebezpečí smrti nebo újmy na zdraví, či při níž by mohlo dojít ke škodě velkého rozsahu na majetku. Typicky jde o nehody autobusů či vozů převážejících nebezpečné látky.

Zdroj čerpání

--- Kód: ---http://www.novapravidla.cz
--- Konec kódu ---
Diskuse vítána ;-)

Fabi:
Na českého řidiče žádný zákon neplatí........ stačí se jen rozhlídnout okolo sebe!!! Možná tak trest smrti a hned vykonaný na místě, to by možná pomohlo...... Viz. nehoda na D1, trochu foukne vítr, začne padat sníh a ty hovada místo aby sundali nohu z plynu, tak snad ještě víc přidají............  >:( :'( Kdo jezdí denně po našich silnicích, tak ví, o čem mluvím. A když je náhodou policie chytí, tak nic se neděje, obálka té správné osobě u správního orgánu to napraví !!

MaXiPes:
Máš pravdu kamaráde. Je to začarovaný kruh.
Že to těm lidem dojde až když někoho zabijí...

Storm7:
Někomu to nedojde ani po tom, i to se u nás nechá správnou sumou peněz ošéfovat a jezdí se dál, plná čára nechápu proč na našich silnicích je, o rychlosti, stopkách a jiných zbytečnostech už vůbec nemluvím. To je jeden z největších adrenalinů v současné době, jízda po našich silnicích :(
Jak píše Fabi, když policie chytí nějaký hovado na silnici, obálka správnímu orgánu to spraví, jen si ten úředníček neuvědomuje, že mu ten pablb může zabít někoho z jeho rodiny :(

fox33:
Nevite lidi jak funguje to odvolani na osobu me blizkou ze ridila v dobe spachani prestupku vozidlo?? Stale se da na to odvolavat??

Navigace

[0] Seznam témat

[#] Další strana

Přejít na plnou verzi